Taksäkerhet

Taksäkerhet

Vi är certifierade taksäkerhetskonsulter.

Vänd dig till oss om du inte är riktigt säker på om ditt tak uppfyller de krav som finns.

Vi monterar alla former av gångbryggor, takstegar och snörasskydd.
Och erbjuder fasta priser per löpmeter, kontakta oss för inspektion samt offert.

Utdrag ur boverkets byggregler 2012.

Byggnader vars yttertak kan beträdas
ska förses med anordningar som skyddar mot fall och därmed personskador.

Skyddsanordningar
ska finnas i sådan omfattning att personsäkerheten vid takarbeten kan säkerställas på
hela taket.

Installationer avsedda för säkerhetslinor
ska ha sådan hållfasthet att de kan garantera säkerhet vid fall. Kraven på hållfasthet
gäller även infästningar av sådana installationer.

Yttertak som kan beträdas
ska ha skäligt skydd mot halkning och utformas så att risken för att trampa igenom
takytan begränsas.

Skyddsanordning mot fallande snö och is
ska finnas om det finns särskilda risker för personskador till följd av fallande snö och is
från taket.